I dalje aktuelni javni pozivi za aktivne mere zapošljavanja

Podeli:

Javni pozivi za set aktivnih mera i programa Nacionalne službe za zapošljavanje i dalje su aktuelni i moguće je aplicirati. Programi predstavljaju podršku pri zapošljavanju nezaposlenih, odnosno, poslodavcima pružaju podršku pri rešavanju problema deficitarnosti određenih profila ili pri zapošljavanju stručne radne snage.
Javni pozivi/konkursi za stručnu praksu, dva poziva za pripravnike, program sticanje praktičnih znanja, obuke na zahtev poslodavca aktuelni su do 30. novembra 2022.g.

Program stručna praksa je namenjen nezaposlenima sa srednjim i visokim obrazovanjem, kako bi se osposobili za samostalan rad u struci za koju je stečeno odgovarajuće obrazovanje. Stažiranje po ovom programu moguće je u trajanju od 6, 9 ili 12 meseci kod poslodavaca koji pripadaju privatnom sektoru, dok u javnom sektoru mladi mogu da obavljaju stručnu praksu u delatnostima zdravstvo, obrazovanje i vaspitanje, socijalna zaštita i pravosuđe. Prvenstvo pri uključivanju u program imaju OSI i Romi.

Program pripravnika za mlade sa visokim obrazovanjem podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u zanimanju za koje je stečeno najmanje visoko obrazovanje ( 180 ESPB ili 240 ESPB), radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, uz zasnivanje radnog odnosa. Program se realizuje isključivo kod poslodavca koji pripada privatnom sektoru, a Nacionalna služba učestvuje u finansiranju programa. Za lica sa VI stepenom (180 ESPB) 9 meseci, a najduže do 12 meseci za lica sa VI (240 ESPB) NSZ refundira na mesečnom nivou minimalnu zaradu uvećanu za 20% i uplaćuje pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, u trajanju do 9 odnosno 12 meseci.

Program pripravnika za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem takođe se sprovodi kod poslodavaca koji pripadaju privatnom sektoru, u trajanju do 6 meseci, uz zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme. NSZ refundira na mesečnom nivou minimalnu zaradu, uz pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Uslov za pripravnike, za učešće u programu: III ili IV stepen stručne spreme, starost do 30 godina, i da su prijavljeni na evidenciju NSZ duže od 6 meseci. Prvenstvo na programu imaju OSI, Romi i mladi koji su bili u domskom smeštaju.

Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja odnosi se na program sticanje praktičnih znanja i veština kroz obavljanje konkretnih poslova, zasnivanjem radnog odnosa kod poslodavca koji pripada privatnom sektoru. Namenjen je nezaposlenim licima odnosno bez kvalifikacija, uključujući i lica koja su završila funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih, kao i licima sa srednjim obrazovanjem koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih NSZ duže od 12 meseci. Program se realizuje u dva modaliteta: zasnivanjem radnog odnosa na određeno vreme ukupno traje 6 meseci, a zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vreme traje ukupno 12 meseci. NSZ refundira na mesečnom nivou minimalnu zaradu, pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Program obuke na zahtev poslodavca podrazumeva finansijsku podršku za organizovanje obuka za nezaposlene, a realizuje se ukoliko na evidenciji nezaposlenih nema lica sa potrebnim znanjima i veštinama. Poslodavac je obavezan da zasnuje radni odnos sa najmanje 50% lica koja uspešno završe obuku. U program obuke uključeni nezaposleni dobijaju mesečno novčanu pomoć u iznosu od 20.000 dinara, plaćene putne troškove i uplaćen doprinos za slučaj profesionalne bolesti ili povrede na radu. Na ovaj konkurs mogu da apliciraju poslodavci iz privatnog sektora i preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Javni poziv za program obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog otvoren je do 31.10.2022.g. Za ovaj program mogu da apliciraju poslodvci koji pripadaju privatnom sektoru, a cilj obuke je održanje zaposlenja kod poslodavca. Program se sprovodi radi sticanja dodatnih znanja i veština u cilju unapređenja kompetencija i sticanja nedostajućih znanja i veština. U skladu sa ovim pravilima, a u okviru raspoloživih sredstava za realizaciju obuke, NSZ može poslodavcu na osnovu zahteva da isplati sredstva na ime učešća u finansiranju troškova obuke, do 50% od ukupnih opravdanih troškova, a najviše do 100.000,00 dinara po polazniku. Obuku može sprovoditi javno priznati organizator obrazovanja odraslih, u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih, a na osnovu iskazane potrebe poslodavca.

Rok važenja konkursa za programe podsticanja zapošljavanja osoba sa invaliditetom je 31. decembar 2022.g. Javni pozivi za podršku zapošljavanju OSI su javni pozivi za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva, i za refundaciju troškova podrške osobama sa invalididtetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima (kroz dva modaliteta: prilagođavanja radnog mesta i radna asistencija). Program subvencije zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva omogućuje da poslodavac koji na neodređeno vreme zaposli osobu sa invaliditetom bez radnog iskustva ostvari pravo na subvenciju zarade za tu osobu u trajanju od 12 meseci, a njen iznos je u visini do 75% ukupnih troškova zarade sa pripadajućim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, ali ne više od iznosa minimalne zarade utvrđene u skladu sa propisima o radu.

Javni pozivi i konkursi objavljeni su na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje ( www.nsz.gov.rs).

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Dobrodošli na RTV Santos Instalirajte našu aplikaciju

Instaliraj
×

Pretraga