Rad postrojenja ugrožava i preopterećuje celokupan sistem vodosnabdevanja i kanalisanja Zrenjanina

Podeli:

Završen izveštaj stručne komisije JKP „Vodovod i kanalizacija“ o radu fabrike vode tokom 29 dana monitoringa i dostavljen VD direktora preduzeća, koji će odluku doneti nakon što o istom upozna Nadzorni odbor i osnivača. Od 34 razmatrana tehnička uslova, fabrika vode nije ispunila nijedan.

Od momenta ponovnog pokretanja rada postrojenja za prečišćavanje pitke vode, a koji je usledio nakon okončanja upravnog spora decembra 2018. godine, JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin je u više navrata zahtevalo od fabrike vode da se pristupi dokazivanju parametara definisanih Ugovorom i konkursnom dokumentacijom, ali su česti prekidi u radu postrojenja to onemogućili.

Način dokazivanja svih parametara jasno je definisan Sporazumom od 21.01.2020. godine i Aneksom Sporazuma od 21.09.2020. godine, a koji su bili pokušaj ugovornih strana da se Ugovor iz 2015. godine održi na snazi.

Nakon što je fabrika vode obavestila JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin da je spremna za testiranje parametara, isto je započeto 15. novembra i trebalo je da traje do 15. decembra 2020. godine.

Zbog havarije koja se 14. decembra dogodila na postrojenju, isto je prekinulo rad, pa je stručna komisija „Vodovoda“ sačinila izveštaj na osnovu 29 dana monitoringa rada fabrike vode i isti dostavila VD direktora preduzeća 15. januara 2021. godine.

U izveštaju je navedeno da je stručna komisija razmatrala 34 tehnička uslova i da fabrika vode nije ispunila nijedan.

Između ostalog, navedeno je da od 105 analiza prečišćene vode, 13 uzoraka nije bilo u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće, a da su u 36 uzoraka pojedini parametri bili na gornjoj granici maksimalnih dozvoljenih vrednosti. Gubici vode višestruko su prevazilazili propisanu granicu do 5% gubitka, zbog čega je bilo ugroženo i izvorište sa kojeg se grad snabdeva vodom. Otpadne vode pre upuštanja u sistem nisu tretirane, a njihova ukupna količina višestruko je prevazilazila dozvoljene vrednosti. Ovakva otpadna voda utiče na povećanu koroziju betona, odnosno na ubrzano propadanje kanalizacionog sistema. Postrojenje nije uspostavilo obradu otpadnog mulja, a nije imalo ni priključak na atmosfersku kanalizaciju. Pored navedenog konstatovano je da je rad postrojenja nestabilan zbog čestih havarija, da pojedini delovi postrojenja nisu adekvatno zaštićeni od spoljnog uticaja, kao i da dezinfekcija prečišćene vode nije vršena na propisan način. Zaključeno je da su česti prekidi rada postrojenja dovodili do znatnog broja kvarova na vodovodnoj mreži. Za pojedine tehničke uslove nisu dobijeni traženi podaci od fabrike vode, a komisiji nije dostavljen ni Elaborat zaštite od požara u postrojenju koji je deo projektne dokumentacije.

Na osnovu navedenih i preostalih zaključaka stručna komisija je konstatovala da postrojenje za prečišćavanje vode ne ispunjava tehničke uslove iz Javne nabavke JN 34/2014, i da rad postrojenja ugrožava i preopterećuje celokupan sistem vodosnabdevanja i kanalisanja Zrenjanina.

VD direktora preduzeća Predrag Bodiroga će nakon upoznavanja Nadzornog odbora i osnivača sa izveštajem stručne komisije doneti odluku u skladu sa Ugovorom i važećim zakonskim propisima.

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga