Objavljen Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji grada

Podeli:

Grad Zrenjanin raspisao je Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji grada Zrenjanina

Kako se u javnom pozivu navodi, cilj sprovođenja mera energetske sanacije je unapređenje energetske efikasnosti i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji grada Zrenjanina.
Predmet Javnog konkursa je sprovođenje sledećih mera energetske efikasnosti:

1) Zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenatatermičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanom prostoru za stanove, kuće i stambene zgrade. Ova mera obuhvata i prateću opremu za prozore/vrata, kao što su okapnice, prozorske daske, roletne, kapci i dr, kao i prateće građevinske radove nademontaži i pravilnoj montaži prozora/vrata, kao što je demontaža starih prozora/vrata i odvoz na deponiju, pravilna montaža prozora, obrada oko prozora/vrata gips-karton pločama, gletovanje, obrada ivica i krečenje okoprozora/vrata sa unutrašnje strane zida.


2) Postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova,podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru za porodične kuće i stambene zajednice, osim krovnog pokrivača i tavanica za porodične kuće i stambene zgrade.


3) Postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju ispod krovnog pokrivača za porodične kuće.
Ova mera može obuhvatiti, u slučaju da je oštećen krovni pokrivač ihidroizolacioni krovni sistem, građevinske radove na zameni hidroizolacije i drugih slojeva krovnog pokrivača, kao i limarske radove, ali ne i radove nazameni konstruktivnih elemenata krova.


4) Nabavka i instalacija kotlova na prirodni gas i/ili biomasu (drvni pelet, briket, sečka), grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, za porodične kuće, stanove istambene zgrade.


5) Zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela radijatora i pratećeg pribora za porodične kuće, stanove i stambene zgrade.


6) Nabavka i ugradnja toplotnih pumpi i prateće instalacije grejnog sistema (grejač prostora ili kombinovani grejač) za porodične kuće.


7) Nabavka i ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode za grejanje sanitarne potrošne tople vode i prateće instalacije grejnog sistema za porodične kuće.
Konkursna dokumentacija za Javni konkurs može se preuzeti na internet stranici grada ili lično u prostorijama mesnih zajednica na teritoriji grada Zrenjanina i kancelariji gradske uprave u ulici Slobodana Bursaća br. 4, u vremenu od8-12 časova.

Rok za podnošenje prijava je 10.06.2022.godine. Za sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi Javnog konkursa možete seobratiti na na kontakt telefon 0668660192 elektronsku adresu: energetska.efikasnost@grad.zrenjanin.rs

POSTUPAK REALIZACIJE
Grad će zaključiti tehnički sporazum o sprovođenju mera energetske sanacije saprivrednim subjektima koji budu izabrani. Predmet sporazuma će biti obaveze obeju strana u Javnom konkursu.

Nakon potpisivanja tehničkog sporazuma sa privrednim subjektima, Grad sprovodi postupak odabira krajnjih korisnika (domaćinstava i stambenih zajednica). Obaveza je da krajnji korisnik prilikom prijave predmere/predračune uzme samo od direktnih korisnika koji su odabrani u prethodnoj fazi.

Nakon izbora pojedinačnih projekata građana i utvrđivanja konačnog broja korisnika po privrednom subjektu, potpisuju se trojni ugovori između grada Zrenjanina,direktnog korisnika i krajnjeg korisnika o realizaciji mera energetske sanacije.
Grad će vršiti prenos sredstava isključivo direktnim korisnicima ne krajnjim korisnicima, nakon što pojedinačni krajnji korisnik izvrši uplatu direktnom korisniku celokupnu svoju obavezu i nakon završetka realizacije mere.
Uslov da se prenesu sredstva direktnom korisniku je potvrda Komisije da su radovi izvedeni kako je predviđeno predmerom i predračunom koji je građanin predao kada se prijavio za meru kao i u skladu sa zapisnikom Komisije o obavljenom izlasku nateren, a nakon izvršenih radova.
Grad će vršiti prenos sredstava izabranim privrednim subjektima u skladu sa zaključenim ugovorom.
Kontrolu izvršenja ugovorenih obaveza izvršiće nadležni organi koji suzaduženi za urbanizam odnosno zaštitu životne sredine, u saradnji sa Komisijom.


Privredni subjekti su dužni da Komisiji za praćenje realizacije mera energetske sanacije, u svakom momentu, omoguće kontrolu realizacije aktivnosti i uvid u svu potrebnu dokumentaciju.
Kontrolu izvršenja ugovorenih obaveza izvršiće Komisija.
Privredni subjekti do 10.12.2022. godine dostavljaju Gradskoj upravi zahtev za isplatu sredstava za sufinansiranje mera energetske sanacije po osnovu obavljenih radova ili izvršenih usluga. Uz zahtev dostavljaju fotokopiju izdatog računa zaizvršene radove i usluge.
Prenos sredstava vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje prenos sredstava, a nakon što:

  1. Komisija proveri da li su aktivnosti stvarno realizovane, i to konstatuje zapisnikom;
  2. krajnji korisnik direktnom korisniku isplati isporučena dobra/izvršene uslugeu iznosu umanjenom za odobrena bespovratna sredstva;
  3. direktni korisnik dostavi zahtev za isplatu sredstava. 4. direktni korisnik dostavi potvrdu da je krajnjem korisniku predao sve potrebne ateste i svu prateću dokumentaciju (garancija).
    Na osnovu zahteva za isplatu i zapisnika Gradska uprava vrši isplatu iz budžeta.

RTV Santos

Autor: Redakcija radio televizije Santos

POVEZANE vesti

Pretraga