VPD “Srednji Banat” raspisalo više konkursa

VPD “Srednji Banat” raspisalo više konkursa

logo_35402

VPD “Srednji Banat“ d.o.o. Zrenjanin, Slobodana Bursaća 1 a, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos:

Šef službe za opšte, pravne i kadrovske poslove

Mesto rada: Zrenjanin

1 izvršilac-na određeno vreme do povratka privremeno odsutnog zaposlenog 

Opis posla:

 • Organizuje i vodi rad u Službi, neposredno koordinira rad izvršilaca u Službi, izdaje naloge i uputstva za rad zaposlenima u Službi, prati izvršenje zadataka, kontroliše rokove, kvalitet i ažurnost poslova
 • Izrađuje radni materijal (nacrt) opštih akata Društva  u kojima se normativno uređuju odnosi  u skladu sa zakonom, sam ili u saradnji sa drugim radnicim
 • Izrađuje konačan tekst usvojenih opštih akata
 • Organizuje i stara se o izboru organa u Društvu koji se biraju po zakonu ili opštem aktu preduzeća
 • Pomaže u organizovanju i pripremi Skupštine i Sindikata, prisustvuje sednicama tih organa i daje pravna mišljenja kada je to potrebno, izrađuje odluke tih organa
 • U dogovoru sa predsednikom Skupštine i direktorom Društva izrađuje poziv za sednicu tih organa i sređuje i dostavlja materijale o kojima će ti organi raspravljati (umnožava i dostavlja)
 • Priprema predloge pojedinačnih odluka koje donose organi u Društvu i stara se o njihovoj saglasnosti sa stavovima zauzetim od strane organa Društva
 • Vodi računa o pravilnoj primeni zakona i drugih propisa ako isti, zbog svoje specifičnosti, nisu u nadležnosti druge službe ili drugog radnika
 • Organizuje i izvršava poslove kadrovske i opšte prirode (prijem radnika, odjave radnika, ostvarivanje prava iz radnog odnosa, popunjava obrasce prijava i odjava osiguranja radnika izdavanje rešenja o pravima i obavezama radnika i sl.)
 • Zastupa Društvo kod suda i organa uprave, učestvuje u radu komisija u Društvu
 • Po nalogu ili uz saglasnost direktora izrađuje i sprovodi rešenja o blagovremenom raspoređivanju radnika i drugim pitanjima iz radnog odnosa
 • Vodi evidencije iz oblasti radnih odnosa, potpisuje uverenja, potvrde i druga dokumenta koja se izdaju na osnovu evidencije , ako za to nije ovlašćen drugi radnik na svom radnom mestu
 •  Vrši personalne poslove u vezi sa radnim odnosima zaposlenih izdaje rešenja o korišćenju godišnjeg odmora i vodi evidenciju o iskorišćenosti istog i usklađuje korišćenje godišnjeg odmora u skladu sa procesom rada u Društvu, stara se o blagovremenom dostavljanju rešenja o korišćenju godišnjeg odmora
 • Vodi evidenciju o prisutnosti na radu radnika u Službi,  izrađuje radne liste i obračun zarada i drugih isplata radnika , vodi personalnu evidenciju, evidenciju o radnom stažu, plaćenom i neplaćenom  radnom odsustvu
 • Vodi arhivsku knjigu, stara se o ispravnoj klasifikaciji i odlaganju arhivskog materijala
 • Obezbeđuje zakonitost rada i poslovanja Društva, pravnim objašnjenjima i upozorenjima na primenu zakonskih i drugih propisa
 • Pruža pravnu pomoć Licu za bezbednost i zdravlje na radu u pravnim pitanjima
 • Daje stručnu pravnu pomoć radnicima u ostvarivanju prava iz radnih odnosa kod drugih organa
 • Učestvuje u izradi plana za bezbednost i zdravlje na radu i kontroliše primenu u praksi
 • Stara se o disciplini u toku rada
 • Odgovoran je za zakonit rad pred sudovima i državnim organima za poslove iz svoje nadležnosti bez obzira da li je u pitanju činjenje ili ne činjenje odnosno propuštanje radnje
 • Priprema podatke iz svog domena poslovanja za potrebe vršenja revizije poslovanja Društva od strane DRI ,interne revizije i drugih oblika kontrole
 • Odgovoran je za zakonito vođenje celokupne kadrovske, opšte i administrativne evidencije
 • Izrađuje sve tabelarne prikaze iz oblasti kadrovskih, opštih i administrativnih poslova

Uslovi:

 • Diploma pravnog fakulteta sa položenim pravosudnim ispitom 
 • Minimum 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima 
 • Odlično poznavanja radnog i privrednog prava 
 • Rad na računaru (MS Office)

Profil:

 • Visok nivo odgovornosti prema poslu i aktivan pristup dužnostima 
 • Tačnost, ažurnost, dobra organizovanost
 • Sistematičnost i analitičnost 
 • Upornost i usmerenost na rezultate 

Nudimo:

 • Rad u prijatnom, dinamičnom i profesionalnom okruženju 
 • Sigurnu i redovnu zaradu 
 • Mogućnost ličnog razvoja

Ukoliko smatrate da ispunjavate navedene zahteve, pošaljite svoj CV elektronskim putem.      

Konkurs je otvoren do 10.09.2019. godine.

Zahvaljujemo se svim prijavljenim kandidatima na interesovanju za rad u našem timu. Biće kontaktirani samo oni koji budu izabrani za intervju.

Kandidati koji prijave prosleđuju putem elektronske pošte saglasni su da se njihovi podaci mogu koristiti za potrebe selekcije u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

KONKURIŠITE


logo_35402

VPD “Srednji Banat“ d.o.o. Zrenjanin, Slobodana Bursaća 1 a, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos:

Mašinski inženjer za crpne stanice i radionicu

Mesto rada: Zrenjanin,

1 izvršilac-na određeno vreme

Opis posla:

 • Po funkciji je rukovodilac radionice i radnika koji rade na pogonu i održavanju crpnih postrojenja
 • Organizuje i odgovoran je za rad i remont crpnih postrojenja, remont građevinske mehanizacije
 • Transportnih sredstava, poljoprivredne mehanizacije, ustava,  i ostalih mašina koje održava radionica
 • Vrši nadzor na montaži hidromehaničke opreme
 • Stara se o troškovima i izvršenju radova prema elementima iz ugovora-sporazuma, projekta predmera i predračuna radova koji se izvode
 • Radi na izradi privremenih i obračunskih situacija za radove koje izvodi
 • Vodi brigu o obučenosti radnika na pogonu crpnih stanica i daje predlog rukovodiocu poslovne
 • Jedinice radi dalje obuke prema kvalifikaciji radnika
 • Obavezno učestvuje pri tehn. pregledima, ispitivanjima i prijemima izvedenih radova
 • Učestvuje u predlogu normi svih radova u radionici
 • Učestvuje u odbrani od poplava prema pravilniku
 • Overava svu potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na radionicu i crpna postrojenja
 • Obavlja periodične preglede postrojenja
 • Sačinjava tehničke izveštaje o izvršenim pregledima i popravkama opreme i uređaja
 • Vodi evidenciju o svom radu, radu pomoćnog osoblja i pogonu postrojenja
 • Vrši povremene obilaske objekata, po planu obilazaka, radi pregleda stanja
 • Stara se o svim postrojenjima na svom području
 • Pravi godišnje planove tekućeg održavanja
 • Nadgleda rad rukovaoca i postrojenja neposredno i posredno preko dnevnika rada i tehničke dokumentacije
 • Učestvuje u sprovođenju postupka javne nabavke u savetodavnom smislu u okviru svojih nadležnosti, davanje specifikacija za potrebe sprovođenja javnih nabavki
 • Učestvije u radu komisija za otvaranje ponuda u postupcima javnih nabavki

Uslovi:

 • VII stepen stručne spreme-mašinski fakultet, master inženjer mašinstva, diplomirani mašinski inženjer-5 godina energetika i procesna tehnika
  • Hidropneumatska tehnika
  • Termotehnika
 • Minimum 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima 
 • Rad na računaru ( Autocad, Internet, Word, Excel)
 • Položen stručni ispit
 • Licenca broj 432-odgovorni izvođač radova i licenca odgovornog projektanta
 • Položen vozački ispit za upravljanje vozilom B kategorije
 • Znanje engleskog jezika osnovni nivo

Profil:

 • Visok nivo odgovornosti prema poslu i aktivan pristup dužnostima 
 • Tačnost, ažurnost, dobra organizovanost
 • Sistematičnost i analitičnost 
 • Upornost i usmerenost na rezultate 

Nudimo:

 • Rad u prijatnom, dinamičnom i profesionalnom okruženju 
 • Sigurnu i redovnu zaradu 
 • Mogućnost ličnog razvoja

Ukoliko smatrate da ispunjavate navedene zahteve, pošaljite svoj CV elektronskim putem.

Konkurs je otvoren do 10.09.2019. godine.

Zahvaljujemo se svim prijavljenim kandidatima na interesovanju za rad u našem timu. Biće kontaktirani samo oni koji budu izabrani za intervju.

Kandidati koji prijave prosleđuju putem elektronske pošte saglasni su da se njihovi podaci mogu koristiti za potrebe selekcije u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

KONKURIŠITE


logo_35402

VPD “Srednji Banat“ d.o.o. Zrenjanin, Slobodana Bursaća 1 a, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos:

Interni revizor

Mesto rada : Zrenjanin

1 izvršilac-na određeno vreme

Opis posla:

 • Obavlja neposredne i operativne poslove revizije
 • Analizira i ocenjuje sve finansijske poslovne funkcije iz nadležnosti Društva
 • Proverava primenu zakona i poštovanja pravila interne kontrole
 • Identifikuje i vrši procenu rizika
 • Proverava da li je finansijsko poslovanje u skladu sa propisima, unutrašnjim aktima i ugovorima
 • Zadužen je za kontrolu korišćenja finansijskih sredstava
 • Zadužen je za zaštitu podataka o poslovanju Društva
 • Daje preporuke u pogledu poboljšanja finansijsko-materijalnog poslovanja Društva
 • Prati sprovođenje preporuka
 • Kontroliše usklađenost kadrovskog plana sa faktičkim stanjem
 • Sačinjava periodične izveštaje o finansijskom poslovanju
 • Obezbeđuje nаjviši profesionаlni nivo obаvljаnjа interne revizije
 • Pružа sаvete rukovodstvu i zаposlenimа
 • Pripremа i podnosi nа odobrаvаnje direktoru nаcrt strаteškog i godišnjeg plаnа interne revizije
 • Nаdgledа sprovođenjа godišnjeg plаnа interne revizije i primenu metodologije interne revizije
 • Obezbeđuje održаvаnje orgаnizаcionih i profesionаlnih etičkih stаndаrdа
 • Pripremа izveštаje iz svog delokrugа rаdа
 • Obаvljа i druge nаjsloženije zаdаtke u oblаsti interne revizije
 • Sаmostаlаn je i kreаtivаn u rаdu, sа sposobnošću sаmostаlnog procenjivаnjа i odlučivаnjа

Uslovi:

Uslovi: VII¹stepen stručne spreme, vrsta stručne spreme: ekonomskog ili pravnog smera; 5 godina radnog iskustva nа poslovimа revizije finаnsijske kontrole ili rаčunovodstveno – finаnsijskim poslovimа

Posebni uslovi:

Položen ispit zа ovlаšćenog internog revizorа u jаvnom sektoru;Dobro teoretsko znanje i veština u primeni principa i prakse interne revizije i računovodstva kao i principa i prakse rukovođenja; Dobro poznavanje Standarda za profesionalnu praksu interne revizije, i Etičkog kodeksa; Poznavanje terminologije, koncepta i prakse informacionih sistema za upravljanje; Dobro poznavanje politika, procedura i propisa iz oblasti koju pokriva; Veštine u prikupljanju i analizi složenih podataka, proceni informacija i sistema i donošenja logičnih zaključaka; Veštinu za planiranje i upravljanje revizorskim projektima, kao i staloženost pri suočavanju sa kratkim rokovima; Veštinu pregovaranja i rešavanja problema; Dobro poznavanje upotrebe računara i programa za obradu teksta i tabela, kao i ostalih poslovnih softvera za elektronsku komunikaciju (e-mail), izradu izveštaja, beležaka, sažetaka i analiza; Poznavanje engleskog jezika; Dobro pisano i verbalno komuniciranje i posedovanje veštine izlaganja nalaza i preporuka; Sposobnost uspostavljanja i održavanja skladnih radnih odnosa i rada u profesionalnom timu.

Profil:

 • Visok nivo odgovornosti prema poslu i aktivan pristup dužnostima 
 • Tačnost, ažurnost, dobra organizovanost
 • Sistematičnost i analitičnost 
 • Upornost i usmerenost na rezultate 

Nudimo:

 • Rad u prijatnom, dinamičnom i profesionalnom okruženju 
 • Sigurnu i redovnu zaradu 
 • Mogućnost ličnog razvoja

Ukoliko smatrate da ispunjavate navedene zahteve, pošaljite svoj CV elektronskim putem.

Konkurs je otvoren do 10.09.2019. godine.

Zahvaljujemo se svim prijavljenim kandidatima na interesovanju za rad u našem timu. Biće kontaktirani samo oni koji budu izabrani za intervju.

Kandidati koji prijave prosleđuju putem elektronske pošte saglasni su da se njihovi podaci mogu koristiti za potrebe selekcije u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

KONKURIŠITE


logo_35402

VPD “Srednji Banat“ d.o.o. Zrenjanin, Slobodana Bursaća 1 a, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos:

Zamenik šefa službe za ekonomske i finansijske poslove

Mesto rada: Zrenjanin

1 izvršilac-na određeno vreme do povratka privremeno odsutnog zaposlenog 

Opis posla:

 • Pomаže  šefu službe u orgаnizovаnju, koordinirаnju i kontroli rаdа službe
 • Pomаže šefu službe u izvršenju poslovа nа obezbeđenju finаnsirаnjа i održаvаnju likvidnosti Društvа, koordinirа rаd nа pripremi odgovorа po zаhtevimа držаvnih i drugih orgаnа i orgаnizаcijа, koordinirа rаd nа pripremi popisа i izrаdi finаnsijkih izveštаjа, koordinirа rаd u službi
 • Zаjedno sа rukovodiocem Odeljenjа zа rаčunovodstvo sаčinjаvа predlog kontnog plаnа Društvа i kontroliše njegovu primenu
 • Obаvljа druge poslove predviđene Prаvilnikom o rаčunovodstvu i rаčunovodstvenim politikаmа 
 • Odgovorаn je zа izrаdu Finаnsijskih izveštаjа Društva i njihovo dostаvljаnje nаdležnim orgаnimа
 • Zаjedno sа šefom službe odgovorаn je zа izrаdu i prаvilnu primenu interne i zаkonske     regulаtive iz oblаsti ekonomsko-finаnsijskog poslovаnjа
 • Učestvuje u izradi godišnjeg  Plana nabavki Društva
 • Učestvuje u izrаdi Plаnа nаbаvki sektorа, Progrаmа poslovаnjа, Progrаmа rаdovа i Izveštаjа o reаlizаciji progrаmа poslovаnjа sа аspektа i nаdležnosti Službe
 • Priprema podatke iz svog domena poslovanja za potrebe vršenja revizije poslovanja Društva od strane DRI, interne revizije i drugih oblika kontrole
 • Odgovoran je za Praćenje realizacije ugovora o JN
 • Vrši kontrolu izvršenja ugovora zaključenih po sprovedenom postupu JN
 • Obavljanje upravnih i dr.stručnih poslova za postupak JN
 • Neposredno pomaže šefu službe u sprovođenju finansijske politike, kao dela ukupne poslovne politike Društva, te sarađuje u postupcima planiranja, finansiranja i knjigovodstva
 • Po ovlašćenju šefa službe, stara se da se svi poslovi službe uredno i ažurno  izvršavaju uz pravilnu primenu  Zakona i drugih propisa iz oblasti materijalno-finansijskog i knjigovodstvenog poslovanja, izdaje naloge i uputstva za rad zaposlenima u Službi, prati izvršenje zadataka, kontroliše rokove, kvalitet i ažurnost poslova
 • Predlaže mere za naplatu potraživanja  i izmirenje dospelih obaveza
 • Pomaže šefu službe pri izradi završnog računa kao i pri izradi proizvodno – Plana i programa poslovanja Društva
 • Evidentira podatke u Centralnom registru faktura i prati njihovu realizaciju
 • Vodi registar izdatih i primljenih menica i zadužen je za izradu sve prateće dokumentacije
 • Prati i kontroliše promete na dinarskim i deviznim izvodima Društva
 • Priprema zahteve i prateću dokumentaciju prema bankama za izvršavanje naloga u vezi sa deviznim poslovanjem
 • Priprema plan plaćanja obaveza preduzeća na dnevnom nivou
 • Verifikuje ispravnost ulaznih i izlaznih faktura
 • Rešava neusaglašenosti sa dobavljačima

Uslovi:

 • Diploma ekonomskog fakulteta ili više ekonomske škole
 • Minimum 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima 
 • Rad na računaru (MS Office)

Profil:

 • Visok nivo odgovornosti prema poslu i aktivan pristup dužnostima 
 • Tačnost, ažurnost, dobra organizovanost
 • Sistematičnost i analitičnost 
 • Upornost i usmerenost na rezultate 

Nudimo:

 • Rad u prijatnom, dinamičnom i profesionalnom okruženju 
 • Sigurnu i redovnu zaradu 
 • Mogućnost ličnog razvoja

Ukoliko smatrate da ispunjavate navedene zahteve, pošaljite svoj CV elektronskim putem.

Konkurs je otvoren do 10.09.2019. godine.

Zahvaljujemo se svim prijavljenim kandidatima na inter u našem timu. Biće kontaktirani samo oni koji budu izabrani za intervju.

Kandidati koji prijave prosleđuju putem elektronske pošte saglasni su da se njihovi podaci mogu koristiti za potrebe selekcije u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

KONKURIŠITE


logo_35402

VPD “Srednji Banat“ d.o.o. Zrenjanin, Slobodana Bursaća 1 a, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos:

Finansijski knjigovođa obračuna zarada na računaru

Mesto rada : Zrenjanin

1 izvršilac-na određeno vreme do povratka privremeno odsutnog zaposlenog 

Opis posla:

 • Organizuje sve knjigovodstvene evidencije na računaru uključujući i mesečni obračun zarada radnika
 • Vrši obračun revalorizacije, obračun amortizacije, druge knjigovodstvene obračune i obračun kamate na računaru
 • Vrši obračun poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonskim rokovima
 • Obuhvata-knjiži na računaru kontirana dokumenta i vrši kontrolu  ispravnosti istavljenih naloga  po izvršenoj obradi podataka
 • Štampa bruto bilans i druge preglede za potrebe finansijskog knjigovodstva 
 • Vrši obuhvatanje svih podataka sa radnih lista i druge prateće dokumentacije, obračunava zarade i štampa  rekapitulacije zarada sa pratećim obrascima i spiskovima
 • Prima odgovarajuća dokumenta i vrši obračun obustava-kredita na zaradu radnika
 • Priprema potrebne podatke za obračun i vrši projekciju zarada za potrebe izrade plana i programa Društva
 • Vrši klasifikaciju i odlaganje dokumentacije u vezi sa obračunom zarada
 • Odgovorаn je zа prаvilnu primenu interne i zаkonske regulаtive iz oblаsti obrаčunа zаrаdа, porezа i doprinosа nа zаrаde
 • Vrši kontrolu obrаčunа mаse zаrаdа zаposlenih u sklаdu sа propisimа, utvrđuje mesečnu cenu rаdа zа isplаtu zаrаdа, kontroliše isplаtu svih ostаlih primаnjа а koje nemаju tretmаn zаrаdа, popunjаvа i dostаvljа sve obrаsce koji su vezаni zа nаvedene poslove
 • Rаdi nа izrаdi dokumentаcije zа ostvаrenje određenih prаvа po osnovu socijаlnog osigurаnjа zаposlenih i drugih licа kojа ostvаruju ličnа primаnjа u Društvu
 • Zadužen je za pribavljanje sredstva obezbeđenja po ugovorima gde se predviđa takvo obezbeđenje
 • Uspostavlja saradnju sa bankama
 • Vrši obračun lizinga
 • Zamenjuje finansijskog knjigovođu u njegovoj odsutnosti

Uslovi:

 • Diploma ekonomskog fakulteta ili više ekonomske škole
 • Minimum 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima 
 • Rad na računaru (MS Office)

Profil:

 • Visok nivo odgovornosti prema poslu i aktivan pristup dužnostima 
 • Tačnost, ažurnost, dobra organizovanost
 • Sistematičnost i analitičnost 
 • Upornost i usmerenost na rezultate 

Nudimo:

 • Rad u prijatnom, dinamičnom i profesionalnom okruženju 
 • Sigurnu i redovnu zaradu 
 • Mogućnost ličnog razvoja

Ukoliko smatrate da ispunjavate navedene zahteve, pošaljite svoj CV elektronskim putem.

Konkurs je otvoren do 10.09.2019. godine.

Zahvaljujemo se svim prijavljenim kandidatima na interesovanju za rad u našem timu. Biće kontaktirani samo oni koji budu izabrani za intervju.

Kandidati koji prijave prosleđuju putem elektronske pošte saglasni su da se njihovi podaci mogu koristiti za potrebe selekcije u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

KONKURIŠITE


logo_35402

VPD “Srednji Banat“ d.o.o. Zrenjanin, Slobodana Bursaća 1 a, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos:

Saradnik  za javne nabavke

Mesto rada: Zrenjanin

1 izvršilac-na određeno vreme

Opis posla:

 • Priprema konkursnu dokumentaciju, oglase o javnim nabavkama, izmene i dopune konkursne dokumentacije, dodatnih informacija ili objašnjenja u vezi sa prepremanjem ponuda ili prijava
 • Otvaranje, pregledanje, ocenjivanje i rangiranje ponuda ili prijava
 • Učestvuje u pripremi godišnjeg plana JN
 • Stara se da sva finansijska dokumenta budu verodostojna, materijalno i formalno ispravna
 • Preduzimanje drugih radnji u postupku u zavisnosti od vrste postupka i predmeta nabavke, u saradnji i koordinaciji sa članovima Komisije obrazovanje odlukom Naručioca
 • Kontroliše formalnu ispravnost dokumentacije u postupcima javnih nabavki
 • Prikuplja i evidentira zahteve za nabavku i vrši nabavke dobra, usluga i radova (u skladu sa ugovorenim rokovima i uslovima kvaliteta iz ponude) do vrednosti definisane zakonom za koje naručilac nije obavezan da primenjuje odredbe zakona o javnim nabavkama
 • Implementacija i koordiniranje na postupku uvođenja sistema praćenja realizacije ugovora o javnim nabavkama i  sistema finansijskog upravljanja i kontrole
 • Prikuplja, uređuje, priprema i kontroliše podatke neophodne za sprovođenje javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje i sprovodi javnu nabavku
 • Sprovodi stručne analize, proučava tržište i predlaže mere za unapređenje poslova javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje
 • Učestvuje u postupcima javnih nabavki kao član komisije
 • Priprema izveštaje i vodi evidencije iz oblasti svog rada
 • Prikuplja i obrađuje podatke o potrebama za dobrima, uslugama i radovima u cilju sprovođenja javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje
 • Priprema podatke iz svog domena poslovanja za potrebe vršenja revizije poslovanja Društva od strane DRI,interne revizije i drugih oblika kontrole
 • Obavlja i druge poslove iz oblasti javnih i ostalih nabavki koje odredi  privredno društvo kao Naručilac i kao Ponuđač
 • Za savesno, kvalitetno i blagovremeno obavljanje poslova i zadataka, odgovoran je  Šefu službe za JN i Rukovodiocu sektora

Uslovi:

 • IV stepen stručne spreme
 • Minimum 1 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima 
 • Rad na računaru (MS Office) 

Profil:

 • Visok nivo odgovornosti prema poslu i aktivan pristup dužnostima 
 • Tačnost, ažurnost, dobra organizovanost
 • Sistematičnost i analitičnost 
 • Upornost i usmerenost na rezultate 

Nudimo:

 • Rad u prijatnom, dinamičnom i profesionalnom okruženju 
 • Sigurnu i redovnu zaradu 
 • Mogućnost ličnog razvoja

Ukoliko smatrate da ispunjavate navedene zahteve, pošaljite svoj CV elektronskim putem.

Konkurs je otvoren do 10.09.2019. godine.

Zahvaljujemo se svim prijavljenim kandidatima na interesovanju za rad u našem timu. Biće kontaktirani samo oni koji budu izabrani za intervju.

Kandidati koji prijave prosleđuju putem elektronske pošte saglasni su da se njihovi podaci mogu koristiti za potrebe selekcije u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

KONKURIŠITE

Izvor: https://poslovi.infostud.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.