Raspisan novi konkurs za direktora/icu

Raspisan novi konkurs za direktora/icu

Zrenjaninska osnovna škola “Žarko Zrenjanin” raspisala je novi konkurs za poziciju Direktora/ice na mandatni period od 4 godine.

USLOVI:
Kandidat treba da ispunjava uslove iz člana 140 stav 1 i 2 i člana 122 i 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS” br. 88/17) i uslove predviđene Pravilnikom o bližim uslovima za izbor direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS” br. 108/15) i to: da ima odgovarajuće visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: 1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; 2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kompinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; odnosno odgovarajuće visoko obrazovanje stečeno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, za nastavnika i stručnog saradnika, lice iz tačke 2) mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; da ima završenu obuku i položen ispit za direktora ustanove (kandidat izabran za direktora dužan je da položi ispit za direktora u roku do 2 godine od dana stupanja na dužnost); da ima najmanje 8 godina rada u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja; da nije pravosnažno osuđen za privredni prestup u vršenju ranije dužnosti, da nije osuđivan pravosnažnom presudom zakrivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobražaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije.

OSTALO:
Uz prijavu kandidat podnosi i odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje da ispunjava propisane uslove i to: radnu biografiju sa pregledom kretanja u službi; diplomu o završenom odgovarajućem visokom obrazovanju; uverenje o položenom stručnom ispitu odnosno uverenje o položenom stručnom ispitu za licencu (dozvola za rad); potvrdu o radnom iskustvu u oblasti obrazovanja; uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci); izvod iz MK rođenih; uverenje nadležnog suda da protiv njega nije pokrenut krivični postupak donošenjem naredbe o sprovođenju istrage, potvrđivanjem optužnice kojoj nije prethodila istraga ili donošenjem rešenja o određivanju pritvora pre podnošenja optužnog predloga – za krivična dela nasilje u porodice, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela privanje ili davanje mita i druga krivična dela protiv službene dužnosti; za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobražaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju (izdato posle datuma raspisivanja konkursa); uverenje privrednog suda da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za privredni prestup u vršenju ranije dužnosti (izdato posle datuma raspisivanja konkursa); uverenje Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave o neosuđivanosti pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca i za krivična dela utvrđena u članu 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (izdato posle datuma raspisivanja konkursa); dokaz da kandidat zna jezik na kojem se izvodi nastava – srpski jezik, u obavezi su da dostave samo kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku a dokazuje se potvrdom odgovarajuće visokoškolske ustanove da je kandidat položio ispit iz srpskog jezika. Ukoliko se na konkurs prijavljuje lice koje je prethodno obavljalo dužnost direktora ustanove, dužno je da dostavi dokaz o rezultatima stručno-pedagoškog nadzora ustanove i ocenu spoljašnjeg vrednovanja. Kandidat koji poseduje izveštaj prosvetnog savetnika kao dokaz o rezultatu stručno-pedagoškog nadzora o svom radu, dostavlja isti uz prijavu. Svi kandidati su u obavezi da uz prijavu dostave i lekarsko uverenje. Kandidat koji je u radnom odnosu može dostaviti uverenje iz svog dosijea. Kandidat koji nije u radnom odnosu mora dostaviti lekarsko uverenje koje nije starije od 6 meseci. Kandidat koji bude izabran će naknadno, pre zaključenja ugovora, dostaviti novo lekarsko uverenje. Svi dokazi prilažu se u originalu ili u overenim fotokopijama.

Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave se dostavljaju na gorenavedenu adresu, sa naznakom: „Konkurs za direktora“ ili lično, radnim danima od 9 do 12 časova u predviđenom roku. Bliža obaveštenja mogu se dobiti od sekratara škole na telefon: 023/548-820.

Oglas je postavljen 02.05.2018. na sajtu Nacionalne službe za zapošljvanje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.