Aktuelni konkursi za radno mesto: NASTAVNIK

MEDICINSKA ŠKOLA

Oglas važi od: 23.5.2018.

Nastavnik zdravstvene nege
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, sa 76,5% radnog vremena

USLOVI:
Kandidat pored opštih uslova propisanih članom 24 stav 1 Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US i 113/17), treba da ispunjava i posebne uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja odnosno da: 1. ima odgovarajuće obrazovanje: u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja koje je stečeno a) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta i studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; b) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. U skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 21/15 i 11/16): viša medicinska sestra – tehničar; viša medicinska sestra, strukovna medicinska sestra, organizator zdravstvene nege, specijalista strukovna medicinska sestra, diplomirana medicinska sestra, master medicinska sestra, viša medicinska sestra opšteg smera, viša medicinska sestra internističkog smera, viša medicinska sestra hirurškog smera, viši medicinski tehničar; lice treba da ima prethodno stečeno srednje obrazovanje u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita; 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Učesnici konkursa treba da dostave: 1. popunjen prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (http://www.mpn.gov.rs), 2. original ili overenu fotokopiju diplome (uverenja) o traženoj vrsti i stepenu stručne spreme, 3. original ili overenu fotokopiju diplome o prethodno stečenom srednjem obrazovanju u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita, 4. original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije; 5. dokaz o ispunjavanju uslova iz člana 139 stav 1 tačka 5 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, odnosno da je lice steklo srednje, više ili visoko obrazovanje na jeziku na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad ili je položilo ispit iz tog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove (original ili overena fotokopija) – srpski jezik; 6. original ili overena fotokopija uverenja (izvoda iz kaznene evidencije) Ministarstva unutrašnjih poslova, kojim kandidat dokazuje da nije osuđivan u skladu sa članom 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; 7. dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima dostavlja samo izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijava sa potrebnim dokazima o ispunjavanju uslova konkursa je 8 dana, računajući od dana objavljivanja u publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave na konkurs neće biti razmatrane. Prijave se šalju poštom ili predaju lično na adresu: Medicinska škola, 23000 Zrenjanin, Novosadska 2, sa naznakom „Za konkurs”. Sva potrebna obaveštenja mogu se dobiti od sekretara škole, lično ili telefonom na broj: 023/533-270.

2. Nastavnik akušerstva sa negom
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, sa 23,5% radnog vremena 

USLOVI:
Kandidat pored opštih uslova propisanih članom 24 stav 1 Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US i 113/2017), treba da ispunjava i posebne uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja odnosno da: 1. ima odgovarajuće obrazovanje: u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja koje je stekao a) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta i studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; b) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 21/15 i 11/16): viša medicinska sestra – tehničar, viša medicinska sestra, viša strukovna medicinska sestra, organizator zdravstvene nege, viša ginekološko-akušerska sestra, specijalista strukovna medicinska sestra, specijalista strukovna medicinska sestra babica, diplomirana medicinska sestra, master medicinska sestra, viša medicinska sestra opšteg smera, viša medicinska sestra internističkog smera, viša medicinska sestra hirurškog smera, viši medicinski tehničar; da lice treba da ima prethodno stečeno srednje obrazovanje u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita za obrazovni profil ginekološko-akušerska sestra; 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Učesnici konkursa treba da dostave: 1. popunjen prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (http://www.mpn.gov.rs), 2. original ili overenu fotokopiju diplome (uverenja) o traženoj vrsti i stepenu stručne spreme, 3. original ili overenu fotokopiju diplome o prethodno stečenom srednjem obrazovanju u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita, 4. original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije, 5. dokaz o ispunjavanju uslove iz člana 139 stav 1 tačka 5) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, odnosno da je lice steklo srednje, više ili visoko obrazovanje na jeziku na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad ili je položilo ispit iz tog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove (original ili overena fotokopija) – srpski jezik; 6. original ili overena fotokopija uverenja (izvoda iz kaznene evidencije) Ministarstva unutrašnjih poslova kojim kandidat dokazuje da nije osuđivan u skladu sa članom 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, 7. dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima dostavlja samo izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijava sa potrebnim dokazima o ispunjavanju uslova konkursa je 8 dana, računajući od dana objavljivanja teksta konkursa u publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave na konkurs neće biti razmatrane. Prijave se šalju poštom ili predaju lično na adresu: Medicinska škola, 23000 Zrenjanin, Novosadska 2, sa naznakom „Za konkurs”. Sva potrebna obaveštenja mogu se dobiti od sekretara škole, lično ili telefonom: 023/533-270.

3. Nastavnik građanskog vaspitanja
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, sa 10% radnog vremena

USLOVI:
Učesnik konkursa pored opštih uslova propisanih članom 24 stav 1 Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US i 113/17), treba da ispunjava i posebne uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, odnosno da: 1. ima odgovarajuće obrazovanje: u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja stečeno: a) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta i studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; b) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama (“Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 8/2015, 11/2016, 13/2016 – ispr., 13/2016 i 2/2017): lice koje ispunjava uslove za nastavnika medicinske škole u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 8/2015, 11/2016, 13/2016 – ispr., 13/2016 i 2/2017), Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 21/15 i 11/16) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada lične usluge („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 16/2015); lice koje ispunjava uslove za stručnog saradnika medicinske škole u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 8/2015, 11/2016, 13/2016 – ispr., 13/2016 i 2/2017), Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 21/15 i 11/16) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Lične usluge („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 16/2015); diplomirani etnolog; etnolog – antropolog; profesor odbrane i zaštite. Navedena lica mogu da izvode nastavu ukoliko su, u skladu sa propisom kojim se uređuje stalno stručno usavršavanje i sticanje zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, savladala program obuke za izvođenje nastave iz predmeta građansko vaspitanje za odgovarajući razred, odnosno koja su prethodno završila neke od sledećih programa: Obuka za nastavnika građanskog vaspitanja, Interaktivna obuka/timski rad, Umeće odrastanja, Umeće komunikacije, Aktivna nastava kroz učenje, Edukacija za nenasilje, Reči su prozori i zidovi, Čuvari osmeha, Učionica dobre volje, Kultura kritičkog mišljenja, Bukvar dečijih prava, Debatni klub, Bezbedno dete, Zlostavljanje i zanemarivanje dece, Zdravo da ste, ili koja imaju završen specijalistički kurs za nastavnike građanskog vaspitanja na odgovarajućoj visokoškolskoj ustanovi; 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da ima državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Učesnici konkursa treba da dostave: 1. popunjen prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (http://www.mpn.gov.rs); 2. original ili overenu fotokopiju diplome (uverenja) o traženoj vrsti i stepenu stručne spreme; 3. original ili overenu fotokopiju dokaza o pohađanom programu ili specijalističkog kursa koji je uslov za izvođenje nastave građanskog vaspitanja; 4. original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije; 5. dokaz o ispunjavanju uslova iz člana 139 stav 1 tačka 5 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, odnosno da je lice steklo srednje, više ili visoko obrazovanje na jeziku na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad ili je položilo ispit iz tog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove (original ili overena fotokopija) – srpski jezik; 6. original ili overenu fotokopiju uverenja (izvoda iz kaznene evidencije) Ministarstva unutrašnjih poslova kojim kandidat dokazuje da nije osuđivan u skladu sa članom 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; 7. dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima dostavlja samo izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijava sa potrebnim dokazima o ispunjavanju uslova konkursa je 8 dana, računajući od dana objavljivanja teksta konkursa u publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave na konkurs neće biti razmatrane. Prijave se šalju poštom ili predaju lično na adresu: Medicinska škola, 23000 Zrenjanin, Novosadska 2, sa naznakom „Za konkurs”. Sva potrebna obaveštenja možete dobiti od sekretara škole, lično ili telefonom na broj: 023/533-270.

4. Nastavnik zdravstvene nege
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana 
2 izvršioca

USLOVI:
Učesnik konkursa pored opštih uslova propisanih članom 24 stav 1 Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US i 113/17), treba da ispunjava i posebne uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja odnosno da: 1. ima odgovarajuće obrazovanje: u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja koje je steklo a) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta i studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; b) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 21/15 i 11/16): viša medicinska sestra – tehničar, viša medicinska sestra, strukovna medicinska sestra, organizator zdravstvene nege, specijalista strukovna medicinska sestra, diplomirana medicinska sestra, master medicinska sestra, viša medicinska sestra opšteg smera, viša medicinska sestra internističkog smera, viša medicinska sestra hirurškog smera, viši medicinski tehničar; lice treba da ima prethodno stečeno srednje obrazovanje u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita; 2. da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Učesnici konkursa treba da dostave: 1. popunjen prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (http://www.mpn.gov.rs), 2. original ili overenu fotokopiju diplome (uverenja) o traženoj vrsti i stepenu stručne spreme, 3. original ili overenu fotokopiju diplome o prethodno stečenom srednjem obrazovanju u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita, 4. original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije; 5. dokaz o ispunjavanju uslova iz člana 139 stav 1 tačka 5 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, odnosno da je lice steklo srednje, više ili visoko obrazovanje na jeziku na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad ili je položilo ispit iz tog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove (original ili overena fotokopija) – srpski jezik; 6. original ili overena fotokopija uverenja (izvoda iz kaznene evidencije) Ministarstva unutrašnjih poslova kojim kandidat dokazuje da nije osuđivan u skladu sa članom 139. stav 1. tačka 3) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; 7. dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima dostavlja samo izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijava sa potrebnim dokazima o ispunjavanju uslova konkursa je 8 dana, računajući od dana objavljivanja teksta konkursa u publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave na konkurs neće biti razmatrane. Prijave se šalju poštom ili predaju lično na adresu: Medicinska škola, 23000 Zrenjanin, Novosadska 2, sa naznakom „Za konkurs”. Sva potrebna obaveštenja mogu se dobiti od sekretara škole, lično ili telefonom: 023/533-270.

OSNOVNA ŠKOLA
„SONjA MARINKOVIĆ“

Oglas važi od: 23.5.2018.

1. Nastavnik tehničkog i informatičkog obrazovanja
sa 30% radnog vremena, u odeljenjima na srpskom nastavnom jeziku, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana – direktora ustanove

USLOVI:
Kandidat pored zakonom propisanih opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa mora ispunjavati i posebne uslove propisane Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (član 139-140, 141 stav 7 i 142) i to: 1) da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik RS” br. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 i 3/17); 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (mađarski jezik za radno mesto pod brojem 3. Uslovi se dokazuju prilikom prijema u radni odnos i proveravaju se u toku rada. Dokazi o ispunjenosti uslova tač. 1), 3), 4) i 5) sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz tačke 2) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Nastavnik, vaspitač i stručni saradnik jeste lice koje je steklo odgovarajuće visoko obrazovanje: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Lice iz gorenavedenog stava tačka 1) podtačka (2) ovog člana mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta. Obavezno obrazovanje lica iz člana 140 Zakona je obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Obrazovanje iz stava 1 ovog člana, nastavnik, vaspitač i stručni saradnik je obavezan da stekne u roku od jedne, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu. Smatra se da nastavnik, vaspitač i stručni saradnik koji je u toku studija položio ispite iz pedagogije i psihologije ili je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu ima obrazovanje iz stava 1 ovog člana zakona. Poslove nastavnika i stručnog saradnika može da obavlja lice koje je steklo srednje, više ili visoko obrazovanje na jeziku na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad ili je položilo ispit iz tog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Stepen i vrsta obrazovanja: za radno mesto pod brojem 1: profesor tehničkog obrazovanja, profesor tehnike, profesor tehnike i informatike, profesor informatike i tehničkog obrazovanja, profesor tehničkog obrazovanja i mašinstva, profesor tehnike i mašinstva, profesor mašinstva, profesor elektrotehnike, profesor tehničkog obrazovanja i tehničkog crtanja, profesor tehničkog obrazovanja i fizike, profesor fizike i osnova tehnike, profesor tehničkog obrazovanja i hemije, diplomirani pedagog za fiziku i opštetehničko obrazovanje OTO, diplomirani profesor fizike i osnova tehnike za osnovnu školu, profesor fizike i osnova tehnike za osnovnu školu, profesor tehničkog obrazovanja i vaspitanja, profesor tehničkog vaspitanja i obrazovanja, profesor politehničkog obrazovanja i vaspitanja, profesor politehničkog vaspitanja i obrazovanja, profesor politehničkog obrazovanja, profesor tehnike i grafičkih komunikacija, profesor proizvodno-tehničkog obrazovanja, diplomirani pedagog za tehničko obrazovanje, diplomirani pedagog za fiziku i osnove tehnike, profesor osnova tehnike i proizvodnje, profesor politehnike, profesor tehnike i medijatekarstva, profesor tehničkog obrazovanja i medijatekar, diplomirani fizičar – profesor fizike i osnova tehnike za osnovnu školu – master, diplomirani profesor fizike i osnova tehnike za osnovnu školu – master, diplomirani profesor tehnike i informatike – master, diplomirani profesor tehnike – master, master profesor tehnike i informatike, master profesor informatike i tehnike, profesor osnova tehnike i informatike. Nastavu iz predmeta određenih u stavu 1 ovog člana mogu da izvode i lica koja su završila dvopredmetne studije na fakultetu, ako su na tom fakultetu savladala program iz tih predmeta u trajanju od osam semestara.

2. Nastavnik tehnike i tehnologije
sa 10% radnog vremena, u odeljenjima na srpskom nastavnom jeziku, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana – direktora ustanove

USLOVI:
Za radno mesto pod brojem 2: profesor tehničkog obrazovanja, profesor tehnike, profesor tehnike i informatike, profesor informatike i tehničkog obrazovanja, profesor tehničkog obrazovanja i mašinstva, profesor tehnike i mašinstva, profesor mašinstva, profesor elektrotehnike, profesor tehničkog obrazovanja i tehničkog crtanja, profesor tehničkog obrazovanja i fizike, profesor fizike i osnova tehnike, profesor tehničkog obrazovanja i hemije, diplomirani pedagog za fiziku i opštetehničko obrazovanje OTO, diplomirani profesor fizike i osnova tehnike za osnovnu školu, profesor fizike i osnova tehnike za osnovnu školu, profesor tehničkog obrazovanja i vaspitanja, profesor tehničkog vaspitanja i obrazovanja, profesor politehničkog obrazovanja i vaspitanja, profesor politehničkog vaspitanja i obrazovanja, profesor politehničkog obrazovanja, profesor tehnike i grafičkih komunikacija, profesor proizvodno-tehničkog obrazovanja, diplomirani pedagog za tehničko obrazovanje, diplomirani pedagog za fiziku i osnove tehnike, profesor osnova tehnike i proizvodnje, profesor politehnike, profesor tehnike i medijatekarstva, profesor tehničkog obrazovanja i medijatekar, diplomirani fizičar – profesor fizike i osnova tehnike za osnovnu školu – master, diplomirani profesor fizike i osnova tehnike za osnovnu školu – master, diplomirani profesor tehnike i informatike – master, diplomirani profesor tehnike – master, master profesor tehnike i informatike, master profesor informatike i tehnike, profesor osnova tehnike i informatike. Nastavu iz predmeta određenih u stavu 1 ovog člana mogu da izvode i lica koja su završila dvopredmetne studije na fakultetu, ako su na tom fakultetu savladala program iz tih predmeta u trajanju od osam semestara.

3. Nastavnik razredne nastave
u kombinovanom odeljenju na mađarskom nastavnom jeziku, u izdvojenom odeljenju u Lukinom Selu, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI:
Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u razrednoj nastavi može da izvodi: 1) profesor razredne nastave, ) profesor pedagogije sa prethodno završenom pedagoškom akademijom ili učiteljskom školom, 3) profesor razredne nastave i engleskog jezika za osnovnu školu, 4) master učitelj, 5) diplomirani učitelj – master, 6) profesor razredne nastave i likovne kulture za osnovnu školu. Uz prijavni formular sa internet sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidat dostavlja sledeće dokaze: 1) original/overenu kopiju diplome o stečenom obrazovanju, 2) original/overenu kopiju uverenja o državljanstvu (ne starije od 6 meseci), 3) izvod iz matične knjige rođenih sa hologramom, 4) original/overenu kopiju uverenja o neosuđivanosti (pribavlja svaki kandidat u policijskoj upravi prema mestu rođenja, a lica rođena u inostanstvu prema mestu prebivališta), 5) dokaz o znanju srpskog jezika i mađarskog jezika, ukoliko se obrazovno-vaspitni rad izvodi u mađarskim odeljenjima (diploma izdata na srpskom jeziku koja je priložena kao dokaz pod tačkom 1 smatra se dokazom o znanju srpskog jezika ili uverenje da je kandidat položio ispit iz tog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove), 6) lekarsko uverenje da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima – dostavlja izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu, 7) dokaz o obrazovanju iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečenom na visokoškolskoj ustanovi u toku studiranja ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i 6 bodova prakse u ustanovi u skladu sa ESPB (overena fotokopija dokaza izdate od strane visokoškolske ustanove ili uverenje o položenom ispitu za licencu). Ukoliko kandidat nema obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studiranja ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i 6 bodova prakse u ustanovi u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova, obavezan je da ga stekne u roku od jedne, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu, 8) potpisana biografija kandidata. Fotokopije priloženih dokumenata moraju biti uredno overene. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa na oglasnoj tabli NSZ – Filijala Zrenjanin. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova sa naznakom „Prijava na konkurs“ dostaviti na adresu: Osnovna škola „Sonja Marinković“, Zrenjanin, Slobodana Bursaća 7, 23000 Zrenjanin. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

OSNOVNA I SREDNjA ŠKOLA „9. MAJ”

Oglas važi od: 16.5.2018.

Nastavnik defektolog – produženi boravak
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI:
Pored opštih uslova za prijem u radni odnos propisanih članom 24 stav 1 Zakona o radu („Sl. glasnik RS” br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-odluka US i 113/17), kandidat treba da ispunjava i sledeće uslove: 1. da ima odgovarajuće obrazovanje; 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da ima državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uslovi u pogledu stepena i vrste obrazovanja. Za rad u osnovnoj školi za obrazovanje i vaspitanje učenika sa smetnjama u razvoju – mentalno ometenih u razvoju, na poslovima: nastavnik defektolog – produženi boravak, kandidat treba da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, odnosno da je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka, uz prethodno završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Defektolog – vaspitač, sa decom sa smetnjama u razvoju u razvojnoj grupi
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI:
Za rad na poslovima: defektolog – vaspitač sa decom sa smetnjama u razvoju u razvojnoj grupi – lice sa odgovarajućim visokim obrazovanjem na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master i specijalističke akademske studije) i lice sa odgovarajućim visokim obrazovanjem na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine – defektolog – vaspitač, u skladu sa Zakonom (član 39 stav 1 tačka 6) Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 18/2010 i 101/2017).

OSTALO: Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom, dostavljaju školi. Uz odštampani prijavni formular kandidat je dužan da dostavi sledeću dokumentaciju: 1. overenu fotokopiju diplome ili uverenja o stečenom odgovarajućem obrazovanju; kandidat koji je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje po propisima koji uređuju visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine, dostavlja i overenu fotokopiju diplome o završenim studijama prvog stepena, 2. overenu fotokopiju uverenja o neosuđivanosti za krivična dela i da nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje iz člana 139 stav 1 tačka 3) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, a koja su navedena u tekstu konkursa, koje izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova, nadležna policijska uprava, 3. overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije, 4. kandidat koji odgovarajuće obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku, dostavlja overenu fotokopiju uverenja, odnosno potvrde o položenom ispitu iz srpskog jezika sa metodikom, po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove, 5. overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima podnosi izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Odštampani prijavni formular sa dokumentacijom traženom konkursom, a kojom se dokazuje ispunjenost uslova za prijem u radni odnos za rad na oglašenim radnim mestima, kandidati dostavljaju na adresu: Osnovna i srednja škola „9. maj“, 23000 Zrenjanin, Narodne omladine 16, sa naznakom: „Za konkurs“, putem pošte ili lično, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave, odnosno prijavni formulari, neće se razmatrati.

Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.